عبور کالا-ترانزیت کالا

  • 0 Comments
  • View Count 163
  • Return

عبور کالا-ترانزیت کالا
(خلاصه 126 تا 129 کتاب امورگمرکی+جزوه)

کالای گمرک نشده از یک گمرک مجاز به گمرک مجاز دیگر تحت نظارت گمرکی منتقل می گردد تا تشریفات قطعی گمرکی آن در مقصد انجام شود.

این رویه گمرکی تنها رویه ای است که تشریفات آن غیر قطعی است به این معنا که کالا در گمرک ورودی ترخیص قطعی نمی شود و به یک گمرک داخلی جهت انجام تشریفات ترخیص قطعی ترانزیت می شود.

ترانزیت به دو دسته داخلی و اداری تقسیم بندی می شود بر اساس اینکه به درخواست متقاضی باشد یا به تصمیم گمرک.

ترانزیت اداری
چنانچه انبار های گمرک جا نداشته باشد ،با صدور حکم دستور اداری محموله به انبار گمرک دیگر منتقل می شود .مسئولیت فقدان-آسیب دیدگی و هزینه حمل و انجام خدمات مربوطه در حین ترانزیت اداری با گمرک است.

ترانزیت شخصی
گمرک مبدا عبور درخواست شخصی شما را برای ترانزیت قبول می کند و مسئولیت فقدان-آسیب دیدگی – کسری کالا در حین ترانزیت شخصی با اظهار کننده کالا است.

فرم های مورد نیاز

فرم شماره 110 (پروانه ترانزیت)
فرم 091-2-م (اظهارنامه کالای ترانزیت خارجی)
مدارک لازم برای ترانزیت
در صورت حمل یکسره موافقت نامه ی بندر و کشتیرانی مبنی بر بلامانع بودن حمل یکسره در غیر این صورت قبض انبار
برگ ترخیصیه از کشتیرانی یا تعاونی لنج داران
مانیفست یا بارنامه کالا
فاکتور خرید کالا
سیاهه عدل بندی
معرفی نامه برای نمایندگانی که از طرف صاحب کالا می آیند برای شرکت های حقوقی
وکالت نامه
تصویر کارت بازرگانی یا کارت حق العملکاری
مجوز عبور جهت ورود کالاهای ترانزیت داخلی
ضمانت نامه یا تعهد قانونی
مجوز بانک
راهنمای CHR جاده ای
به منظور بهره برداری از ظرفیت های خالی گمرک ها و مناطق ویژه اقتصادی در مبادی ورودی ،گمرک بر اساس درخواست سازمان و مسئول منطقه باید با ترانزیت کالا ها به گمرک و مناطق ویژه موافقت نماید.

قوانین ترانزیت داخلی
در صورت ارزیابی کالا ترانزیت داخلی در گمرک مبدا کالای اضافی از همان نوع بیش از 5 % یا کالای اضافی غیر از محموله اظهار شده مشاهده گردد ،طبق قانون قاچاق محسوب می شود

چنانچه کالای ترانزیت داخلی در مهلت مقرر به گمرک مقصد نرسد ،مشمول مقررات قاچاق می گردد.در صورت تصادف و پیشامد با اخذ جریمه انتظامی حداکثر تا 5 روز پس از اعتبار پروانه ترانزیت داخلی می تواند کالا را ترخیص کند.

ترانزیت خارجی
کالایی است که مبدا و مقصدی غیر از ایران دارد و صرفا از خاک ایران عبور می کند.ترانزیت خارجی رویه گمرکی است که کالا به منظور عبور از قلمرو گمرکی از یک گمرک مجاز وارد و از گمرک مجاز دیگر ،تحت نظارت گمرکی خارج می شود.

قوانین ترانزیت خارجی
هر گاه هنگام رسیدگی به کالای عبوری در گمرک خروجی مشاهده شود که پلمپ از بین رفته گمرک محتویات را بررسی و با پروانه عبور تطبیق می دهد و در صورتی که دخل و تصرف در محموله صورت گرفته باشد طبق مقررات قاچاق با آن برخورد می شود.

هرگاه کالای عبوری تا پایان مدت اعتبار پروانه از قلمرو گمرکی خارج یا به گمرک تحویل نگردد،طبق مقررات قاچاق گمرکی با آن برخورد می شود.

گروه بازرگانی ارمغان طلایی ارائه دهنده خدمات ترخیص کالا از کلیه گمرکات کشور

Related

Share

Post a Comment