RSS

چرا ترخيص كالا

ترخیص کالا یا RELEASE اقدامی است که به وسیله ی آن گمرک به اشخاص ذینفع اجازه می دهد کالای موضوع ترخیص را در اختیار خود داشته باشد.
Read More

حقوق گمرکی

ما در این مقاله گروه بازرگانی ارمغان طلایی به شما شیوه ی محاسبه ی حقوق ورودی کالاهای وارداتی را توضیح می دهیم.
Read More

هزینه های گمرکی

هزینه های گمرکی مبلغی است که جهت انجام عملیات گمرکی دریافت می گردد. بعضی از این هزینه ها در اظهارنامه گمركی محاسبه و منظور می شوند و برخی به موجب قبض درآمد و جدا از اظهارنامه وصول می شوند
Read More

سیر اجمالی مراحل واردات تا ترخیص کالا

تجار باید با قوانین امور گمرکی و ترخیص کالا و سیر تشریفات گمرکی(تنظیم اظهارنامه وارداتی ؛ مجوزهای لازم؛ اسناد لازم مانند بارنامه: فاکتور،گواهی مبدا و بیمه نامه، لیست بسته بندی؛ پرداخت مالیات های وارداتی؛
Read More

مدت زمان توقف كالا در گمرک

حداکثر مدت توقف هر کالا از تاریخ مانیفست یا اظهارنامه اجمالی 4 ماه خواهد بود و در صورتی که ظرف این مدت مزبور برای انجام تشریفات قطعی گمرک و وظایفی که به عهده ی اظهار کننده است ،اقدام نشود،
Read More

سود بازرگانی

سود بازرگانی در واقع مالیات غیر مستقیم یا وجهی است که بر اساس قانون تجارت خارجی طی تصویب نامه وزیران صادر می گردد و جدا از حقوق گمرکی است.
Read More

واردات قطعی

کالاهای ورودی کالاهای ورودی به قلمرو گمرک را برای یکی از منظورهای زیر اظهار می کنند:
Read More

ترخیص کالای همراه مسافر

مسافر شخصی است که با گذرنامه یا اجازه عبور از راه های مجاز به قلمرو گمرکی وارد یا از آن خارج می شود.این مسافر می تواند شخص غیر مقیم ایران باشد که به طور موقت به قلمرو گمرکی وارد شده یا شخص مقیم ایران که از قلمرو گمرکی خارج یا وارد شده.
Read More